Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 2/2024 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 46 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy Kierownik Działu Edukacji w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu.
Data wprowadzenia: 6 luty 2024
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • Implementacja i nadzór nad kompleksową ofertą Narodowego Centrum Kultury Filmowej;
 • Bieżąca koordynacja prac nad ofertą z działami promocji, marketingu i sprzedaży EC1;
 • Przygotowanie nowych produktów oferty NCKF-u wraz z analizą wzorców krajowych i zagranicznych;
 • Nadzór, monitorowanie i rozwój zespołu animatorów NCKF;
 • Opracowanie strategii pozyskiwania środków zewnętrznych na realizacje projektów edukacyjnych i popularyzujących film i audiowizualność;
 • Nadzór nad salami edukacyjnymi NCKF-u;
 • Planowanie i koordynacja projektów edukacyjnych realizowanych przez NCKF;
 • Działalność bieżąca w zakresie edukacji filmowej;
 • Koordynacja prac nad projektami akademii filmowych NCKF-u.
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 2-letnie na stanowisku kierowniczym w podobnym obszarze działania;
 • Doświadczenie w opracowywaniu strategii i tworzeniu oferty;
 • Doświadczenie w planowaniu i koordynowaniu działań kilku zespołów;
 • Silna orientacja na uzyskanie potrzebnych wyników;
 • Zainteresowanie sektorem kultury i działaniami aktywizującymi społeczność;
 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Wysoki poziom samodzielności i kreatywności;
 • Pozytywne nastawienie.
 
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane:
 
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w kulturze lub branżach kreatywnych, edukacyjnych;
 • Wiedza z zakresu filmu, edukacji prowadzonej przez instytucje muzealne;
 
 
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie i pewne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w instytucji kultury;
 • pracę w nowoczesnej i prestiżowej przestrzeni EC1;
 • umowę o pracę w instytucji nastawionej na promocję filmu ambitnego i realizację działań upowszechniających kulturę filmową;
 • możliwość realizowania ambitnych przedsięwzięć kulturalnych;
 
 • dodatek stażowy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • nagrody jubileuszowe;
 • dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych;
 • pakiet socjalny w ramach ZFŚS, w tym: dofinansowanie karty sportowej; dofinansowanie wypoczynku; dofinansowanie wakacji dzieci;
 • dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie.
 
„EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
- cv lub
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Oferty można składać w terminie do dnia: 06.03.2024 roku jedną z poniższych dróg:
W temacie wiadomości proszę wpisać: „Nabór nr 2 na stanowisko Kierownika Działu Edukacji”.
W treści maila proszę o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000). 
 
Papierowo w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór nr 2 na stanowisko Kierownika Działu Edukacji”.
 
 • osobiście w sekretariacie,
 • listownie.
Adres składania dokumentów:
„EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
 
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 6 marzec 2024 16:00
Termin składania dokumentów: 6 marzec 2024 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2024-02-06 12:02:12)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2024-02-08 09:33:26)
Liczba odwiedzin: 1215398

design by fast4net