Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 2/2019 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Marketingu i Komunikacji (do spraw komunikacji w mediach społecznościowych) w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 7 styczeń 2019
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz budowy i kreowania wizerunku „EC1 Łódź- Miasto Kultury” w Łodzi w mediach społecznościowych
- działalność publikacyjna; opracowywanie informacji związanych z prowadzoną działalnością, obsługa medialno-informacyjna imprez i wydarzeń artystycznych, w tym dbałość o jak najszerszą dostępność informacji o aktualnej ofercie programowej
- współtworzenie i realizacja strategii komunikacji w mediach społecznościowych
- tworzenie, monitorowanie, obsługa treści w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube): budowanie społeczności użytkowników, moderowanie dyskusji w mediach społecznościowych
- prowadzenie działań z zakresu komunikacji wewnętrznej na rzecz informowania i integrowania pracowników wokół Instytucji
- zarządzanie zakupem reklam i prowadzeniem płatnych działań promocyjnych w mediach społecznościowych
- techniczna i redaktorska obsługa strony internetowej
- monitorowanie i archiwizowanie materiałów dotyczących Instytucji ukazujących się w mediach

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe z zakresu nauk humanistycznych
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, w tym związane z prowadzeniem komunikacji w mediach społecznościowych na rzecz instytucji lub organizacji (prosimy zawrzeć w liście motywacyjnym przykłady realizowanych działań, np. linki do prowadzonych profili)
- praktyczne umiejętności poruszania się w świecie nowych mediów: znajomość sposobów publikacji w sieci internetowej, narzędzi edytorskich, publikowania w specjalistycznych portalach społecznościowych
- orientacja w aktualnych trendach z zakresu komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych
- wiedza z zakresu planowania i realizacji płatnych kampanii w mediach społecznościowych
- praktyczna znajomość internetowych narzędzi do analizy statystyk serwisów WWW a także monitoringu Internetu i mediów (Google Analytics, Brand24)
- umiejętność posługiwania się pisemną formą wypowiedzi, łatwość konstruowania wypowiedzi niezależnie od wybranego środka przekazu
- swoboda formułowania myśli na piśmie w sposób zrozumiały i ciekawy, umiejętność sporządzania nieszablonowych, krótkich form tekstowych
- prezentowanie wysokiego poziomu poprawności językowej: umiejętność nienagannego posługiwania się językiem polskim, zarówno w mowie, jak i piśmie

Wymagania dodatkowe:
- zainteresowanie wydarzeniami z zakresu nauki i kultury
- wysokie umiejętności interpersonalne w zakresie komunikacji w Internecie
- umiejętność szybkiego reagowania na pojawiające się wyzwania komunikacyjne
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) *
* Druki do pobrania

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 2 na stanowisko Specjalisty w Dziale Marketingu i Komunikacji” należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 25 stycznia 2019 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 25 styczeń 2019 16:00
Termin składania dokumentów: 25 styczeń 2019 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2019-01-07 10:21:29)
Liczba odwiedzin: 1226551

design by fast4net