Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 20/2023 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Dziale Wystaw i Zbiorów – Oddział Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 11 lipiec 2023
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- informowanie zwiedzających o tematyce i sposobie korzystania ze stanowisk ekspozycyjnych
- udzielanie zwiedzającym informacji o innych dostępnych aktywnościach
- oprowadzanie zwiedzających po ekspozycji, wspomaganie zwiedzających w interakcji z ekspozycją
- reagowanie na sytuacje kryzysowe, uszkodzenia ekspozycji, sytuacje losowe
- bieżący nadzór nad ekspozycją – podstawowa obsługa i monitorowanie prawidłowości działania urządzeń
- nadzorowanie zachowania bezpieczeństwa, porządku na terenie ekspozycji kontrola dostępu do wystawy osób po zakupie biletu, opieka nad ekspozycją, wydawanie urządzeń audioguide
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie średnie
- znajomość zagadnień związanych z historią filmu i kultury filmowej
- znajomość przepisów i zagadnień związanych z działalnością instytucji kultury oraz zasad bezpieczeństwa
- umiejętność podstawowej obsługi sprzętu i akcesoriów elektronicznych ( komputery, monitory, kontrolery )
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 
Wymagania dodatkowe
- doświadczenie przewodnika muzealnego
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych a także odpowiedniego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania na stronie BIP
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 20 na stanowisko Referent/Specjalista w Dziale Wystaw i Zbiorów, należy składać w terminie do
8 września 2023 r.,  osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
 
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
Oferty można składać również na adres mail: rekrutacje@ec1lodz.pl .
W temacie wiadomości proszę o wpisanie treści „ Nabór Nr 20” .
W treści maila proszę o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000)
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 8 wrzesień 2023 16:00
Termin składania dokumentów: 8 wrzesień 2023 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-07-11 14:31:42)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2023-08-03 11:52:21)
Liczba odwiedzin: 1202650

design by fast4net