Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 18/2022 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 10 czerwiec 2022
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- dokonywanie wyboru trybu zamówienia, w którym będzie prowadzone postępowanie, na podstawie przedstawionego oszacowania zamówienia
- wnioskowanie o powoływanie komisji przetargowej składającej się z osób odpowiedzialnych za dokonanie badania i oceny złożonych oświadczeń oraz dokumentów podmiotowych oraz ofert
- sporządzanie projektów Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
- sporządzanie projektów ogłoszeń, które wprowadzane są do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej oraz do BIP Instytucji
- sporządzanie projektów zaproszeń do udziału w postępowaniach prowadzonych w trybach negocjacyjnych oraz przygotowanie zaproszeń do składania ofert
- sporządzanie projektów wyjaśnień oraz ewentualnych modyfikacji treści SWZ, a także zawiadomień, oświadczeń, informacji oraz innych pism wymaganych ustawą PZP
- sporządzanie pisemnych protokołów postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz kompletowanie wszystkich załączników do protokołów, zgodnie z wymogami ustawy  PZP i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie
- dokonywanie wraz z członkami komisji przetargowej czynności przewidzianych ustawą PZP w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia wykonawców z postępowania, badania złożonych przez  nich ofert , w tym przekazywanie wymaganych zawiadomień zgodnie z wymogami ustawy i w określonych ustawą terminach
- prowadzenie wymaganych prawem czynności w przypadku dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienia postępowania, wniesienia przez wykonawcę odwołania
- bieżące informowanie bezpośredniego przełożonego o stwierdzonych przypadkach uchybień bądź nieprawidłowości związanych z przestrzeganiem wewnętrznych procedur lub powszechnych przepisów prawa w powierzonym zakresie
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia
- przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem obowiązków dot. zamówień publicznych, w tym w jednostkach sektora finansów publicznych
- bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych i finansów publicznych
- znajomość obsługi portali i platform wymaganych dla udzielania zamówień publicznych w formie elektronicznej
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 18 na stanowisko Specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych” należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
 
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 9 lipca 2022 roku
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy  w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 9 lipiec 2022 16:00
Termin składania dokumentów: 9 lipiec 2022 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2022-06-10 12:24:12)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2022-06-10 12:24:25)
Liczba odwiedzin: 1226556

design by fast4net