Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 17/2023 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Zastępca Kierownika Wydziału Kadr i Płac w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 30 maj 2023
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- realizacja celów i strategii instytucji w obszarze zasobów ludzkich
- wdrażanie i kształtowanie nowej kultury organizacyjnej
- budowanie wizerunku pracodawcy na zewnątrz
- wprowadzanie w instytucji nowych inicjatyw i rozwiązań
- bieżąca analiza danych z obszaru HR
- doskonalenie procesów HR w takich obszarach jak: rozwój, rekrutacja, komunikacja wewnętrzna
 - zarządzanie procesami związanymi z rekrutacją, adaptacją nowych pracowników
- zarządzanie obszarami Employee Experience, People and Culture
- zarządzanie zmianą
- prowadzenie i zarządzanie projektami z obszarów HR
- aktywne uczestnictwo w procesach: polityka zatrudnienia, rekrutacje, rozwój pracowników, szkolenia, ścieżki kariery, komunikacja
- organizowanie programów szkoleń wewnętrznych oraz współpraca z firmami szkoleniowymi (analizowanie potrzeb szkoleniowych, planowanie i koordynowanie przebiegu szkoleń)
- kreowanie pozytywnej atmosfery pracy i współpracy
- współorganizowanie staży, praktyk, wolontariatu
- współtworzenie procedur, regulaminów
- monitorowanie procesu ocen okresowych i przeprowadzanie analiz
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe (zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia)
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w zakresie HR lub 4 letni staż pracy w HR
- praktyczna znajomość prawa pracy oraz znajomość procesów HR
- wysoko rozwinięte kompetencje społeczne, komunikatywność
- pewność w działaniu, pozytywne nastawienie
- łatwość nawiązywania relacji
- umiejętność słuchania, obserwacji i analizy
- nastawienie na współpracę i generowanie rozwiązań
 
Wymagania dodatkowe:
- wykształcenie kierunkowe - studia społeczne, studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi
- znajomość programu kadrowo-płacowego enova
- wysokie umiejętności interpersonalne
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu  jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych a także odpowiedniego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania na stronie BIP
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 17 na stanowisko Zastępcy Kierownika Wydziału Kadr i Płac, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:  
 
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia 29 czerwca 2023
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 29 czerwiec 2023 16:00
Termin składania dokumentów: 29 czerwiec 2023 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-05-30 08:43:08)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2023-05-31 10:17:45)
Liczba odwiedzin: 1140623

design by fast4net