Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 16/2022 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy Referent w Dziale Doświadczenia Klienta Centrum Nauki i Techniki w wymiarze 1/2 etatu
Data wprowadzenia: 27 maj 2022
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- przygotowywanie narzędzi badawczych na potrzeby analizy jakościowej i ilościowej
- gromadzenie i analizowanie danych demograficznych i geograficznych
- prowadzenie analiz danych internetowych związanych z publicznością Centrum Nauki i Techniki
- sporządzanie analiz i wniosków z sytemu badania satysfakcji zwiedzających
- współpraca przy rozwoju oferty stałej i czasowej
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie średnie lub wyższe
- znajomość narzędzi badawczych (badania jakościowe i ilościowe) oraz umiejętność ich konstruowania
- znajomość programu EXEL, obsługi oprogramowania do analizy statystycznej
- zdolności analityczne, pomysłowość, umiejętność tworzenia rozwiązań
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane
- znajomość języków obcych
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania na stronie BIP
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 16 na stanowisko Referenta w Dziale Doświadczenia Klienta należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 17 czerwca 2022 roku
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 17 czerwiec 2022 16:00
Termin składania dokumentów: 17 czerwiec 2022 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2022-05-27 12:24:41)
Liczba odwiedzin: 1226587

design by fast4net