Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 16/2019 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 25 wrzesień 2019
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- organizowanie i obsługa postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych
- sporządzanie dokumentów koniecznych do wszczęcia postępowań o udzielanie zamówień publicznych
- sporządzanie projektów ogłoszeń i/lub projektów zaproszeń do udziału w postępowaniach prowadzonych w trybach negocjacyjnych oraz przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zaproszeń do składania ofert
- wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych związanych z potrzebą zapewnienia prawidłowego i sprawnego toku prowadzonych postępowań, w tym dokonywanie oceny kwalifikacji planowanych i wykonywanych czynności prawnych oraz zamierzonych działań gospodarczych po kątem stosowania do nich przepisów o zamówieniach publicznych a także wyboru i prowadzenia określonego rodzaju postępowania

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie
- przynajmniej 5 letni staż pracy związany z wykonywaniem obowiązków z zakresu zamówień publicznych, w tym staż w jednostkach sektora finansów publicznych
- bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych i finansów publicznych

Wymagania dodatkowe:
- studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
- doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych objętych dofinansowaniem ze środków unijnych
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*

Oferta kandydata musi zawierać:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **

* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 16 na stanowisko Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 25 października 2019 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 25 październik 2019 16:00
Termin składania dokumentów: 25 październik 2019 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2019-09-25 10:03:35)
Liczba odwiedzin: 1215350

design by fast4net