Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 13/2023 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Naukowo-Dydaktycznym w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 31 marzec 2023
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- tworzenie scenariuszy i realizacja zajęć edukacyjnych oraz popularyzatorskich
- tworzenie koncepcji projektów edukacyjnych, udział w przygotowywaniu dokumentacji, aplikowaniu, realizacji i nadzorowaniu projektów a także ich rozliczaniu
- opracowywanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych
- współtworzenie budżetów działań oraz nadzorowanie ich realizacji
- udział w procedurach udzielania zamówień publicznych i w innych procesach zakupowych, w tym przygotowywanie właściwej dokumentacji
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowane w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (elektrotechniki, energetyki) lub przyrodniczych (nauk o ziemi i środowisku)
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie w tworzeniu i realizacji zajęć dydaktycznych lub popularno-naukowych z zakresu nauk fizycznych lub (elektro)techniki
- znajomość nadrzędnych celów edukacji oraz wymagań podstawy programowej kształcenia w zakresie swojej dziedziny wykształcenia (na poziomie szkoły podstawowej i średniej).
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane:
- studia podyplomowe i kursy przydatne na oferowanym stanowisku pracy
- kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do nauczania, uprawnienia wychowawczy wypoczynku kolonijnego
- doświadczenie w pracy w instytucjach popularyzujących naukę, organizacjach pozarządowych z obszaru edukacji, harcerstwie, itp.
- umiejętność tworzenia materiałów graficznych, prezentacji multimedialnych
- umiejętność pracy ze sprzętem audio-wideo (nagrania, montaż, obróbka)
- znajomość języków państw ościennych (języka ukraińskiego w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć)
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych a także odpowiedniego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania na stronie BIP
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 13 na stanowisko Specjalisty w Dziale Naukowo-Dydaktycznym, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
 
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia 5 maja 2023
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 5 maj 2023 16:00
Termin składania dokumentów: 5 maj 2023 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-03-31 11:28:33)
Liczba odwiedzin: 1226585

design by fast4net