Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 12/2021 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Wydziale Serwisu Ekspozycji w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 24 czerwiec 2021
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- współdziałanie przy realizacji oprawy plastycznej i architektonicznej wydarzeń artystycznych, wystaw stałych i czasowych
- udział w procesie produkcji scenografii, w tym ekspozytorów, eksponatów i elementów scenograficznych
- projektowanie elementów scenografii wystaw i innych elementów produkowanych „własnymi siłami”
- nadzorowanie i udział w obsłudze i konserwacji elementów scenografii oraz ich montażu i demontażu
- weryfikowanie dokumentacji projektowej wystaw i aranżacji, nadzorowanie zgodności realizowanych wystaw i scenografii z dokumentacją projektową
- egzekwowanie od wykonawców prac wymaganych dokumentów niezbędnych do odbioru przedmiotu umów
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie średnie lub wyższe: plastyczne, techniczne
- doświadczenie na podobnym stanowisku przy budowie scenografii: dla kandydatów z wykształceniem średnim - przynajmniej 4 letnie; dla kandydatów z wykształceniem wyższym - przynajmniej 2 letnie
- znajomość procesu budowy wystaw i scenografii od strony technicznej i organizacyjnej
- umiejętność czytania rysunków technicznych
 
Wymagania dodatkowe:
- mile widziana znajomość obsługi programów graficznych
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu                               jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 12 na stanowisko Specjalisty w Wydziale Serwisu Ekspozycji należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 11 sierpnia 2021 roku
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 11 sierpień 2021 16:00
Termin składania dokumentów: 11 sierpień 2021 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2021-06-24 15:25:26)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2021-07-16 14:15:50)
Liczba odwiedzin: 1171100

design by fast4net