Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 12/2019 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Technik/ Konserwator w Dziale Technicznej Obsługi Kompleksu w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 4 czerwiec 2019
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- obsługa infrastruktury technicznej - sieci, urządzeń i obiektów kompleksu EC1
- prowadzenie bieżących prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych, naprawczych i remontowych sieci i urządzeń technicznych a także utrzymywanie ich w należytej sprawności
- prowadzenie prac prewencyjnych, przeglądów, remontów i konserwacji urządzeń, instalacji i infrastruktury technicznej
- nadzorowanie podmiotów zewnętrznych realizujących prace serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne, remontowe, konserwacyjne
- obsługa techniczna wydarzeń organizowanych na terenie kompleksu, wsparcie przy relokacji sprzętu i wyposażenia

Wymagania niezbędne/konieczne:
- przy aplikacji na stanowisko technika: wykształcenie średnie techniczne w jednej ze specjalności: sanitarna, wentylacyjna, klimatyzacja, elektryczna, budowlana a także przynajmniej roczne doświadczenie związane z eksploatacją i obsługą obiektów
- przy aplikacji na stanowisko konserwatora: wykształcenie zawodowe - branża elektryczna a także przynajmniej roczne doświadczenie w zawodzie

Zapewniany:
- zdobycie kolejnych uprawnień kwalifikacyjnych (SEP)
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanych stanowiskach pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych a także odpowiedniego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.*

Oferta kandydata musi zawierać:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **

* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku **druki do pobrania

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 12 na stanowisko Technika/ Konserwatora w Dziale Technicznej Obsługi Kompleksu”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 7 lipca 2019 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 7 lipiec 2019 16:00
Termin składania dokumentów: 7 lipiec 2019 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2019-06-04 07:32:24)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2019-06-27 14:11:02)
Liczba odwiedzin: 1215401

design by fast4net