Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 1/2019 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Marketingu i Komunikacji do spraw organizacji i promocji wystawy komiksowo-filmowej w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, na okres prowadzenia projektu - do 12 miesięcy, w uzgodnionym systemie czasu pracy
Data wprowadzenia: 7 styczeń 2019
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- prowadzenie działań na rzecz budowy wizerunku „EC1 Łódź- Miasto Kultury” w Łodzi
- współudział w organizowaniu i realizacji projektu - niestandardowej wystawy czasowej o prestiżowym i unikalnym charakterze z zakresu komiksu i filmu
- kompleksowe opracowanie i realizacja strategii działań marketingowych i promocyjnych wobec realizowanego projektu
- współtworzenie materiałów reklamowo-informacyjnych, w tym nadzór nad ich produkcją
- działalność publikacyjna; opracowywanie raportów związanych z prowadzoną działalnością, obsługa medialno-informacyjna wystawy czasowej, w tym dbałość o jak najszerszą dostępność informacji o aktualnej ofercie programowej
- pozyskiwanie patronów medialnych, wyszukiwanie, nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji z influencerami
- współpraca z podwykonawcami, partnerami oraz innymi instytucjami i agencjami reklamowymi w zakresie prowadzonych działań
- zbieranie i analiza informacji na temat skuteczności prowadzonych działań oraz ich doskonalenie

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy i przy zarządzaniu procesami, w tym doświadczenie w prowadzeniu i koordynowaniu akcji marketingowych, promocyjnych i wizerunkowych komercyjnych wydarzeń artystycznych, festiwali, targów, eventów i przedsięwzięć biznesowych (prosimy zawrzeć w liście motywacyjnym porfolio i informację na temat rodzaju, ilości oraz charakteru prowadzonych działań w tym zakresie)
- praktyczna znajomość najnowszych trendów w obszarze marketingu
- umiejętność szybkiego reagowania na pojawiające się wyzwania komunikacyjne
- doskonała organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy pod presją czasu

Wymagania dodatkowe:
- zainteresowanie wydarzeniami z zakresu komiksu i filmu
- dobra znajomość języka angielskiego

W całym okresie obowiązywania ogłoszenia kandydaci mogą kierować zapytania dot. szczegółowych postanowień niniejszej oferty do Jolanty Olszewskiej (668 480 718) i do Radomira Dziubicha (42/600 61 65).

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) *
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 1 na stanowisko Specjalisty w Dziale Marketingu i Komunikacji”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 25 stycznia 2019 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 25 styczeń 2019 16:00
Termin składania dokumentów: 25 styczeń 2019 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2019-01-07 10:18:56)
Liczba odwiedzin: 1226544

design by fast4net