Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 10/2019 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista (w zakresie grafiki) w Dziale Marketingu i Komunikacji w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 28 maj 2019
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- przygotowywanie materiałów graficznych do druku (DTP)
- przygotowywanie materiałów graficznych na potrzeby www oraz mediów społecznościowych
- projektowanie identyfikacji wizualnej
- obróbka graficzna zdjęć
- obsługa fotograficzna wydarzeń na terenie „EC1 Łódź-Miasto Kultury”

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie przynajmniej średnie
- na stanowisko specjalisty przy posiadaniu wykształcenia średniego - przynajmniej czteroletnie doświadczenie w pracach objętych ogłoszeniem, zaś przy wyższym – doświadczenie dwuletnie
- na stanowisku referenta – brak wymogu w zakresie doświadczenia zawodowego
- znajomość zasad przygotowania materiałów graficznych do druku (DTP)
- przygotowywanie materiałów graficznych na potrzeby www oraz mediów społecznościowych
- znajomość zasad w zakresie projektowania identyfikacji wizualnej
- znajomość zasad fotografiki
- znajomość oprogramowania: Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop,

Wymagania dodatkowe:
- znajomość oprogramowania Adobe InDesign, Adobe Premiere

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych a także odpowiedniego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.*
Oferta kandydata musi zawierać:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **

* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku **druki do pobrania

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 10 na stanowisko Referenta/Specjalisty w Dziale Marketingu i Komunikacji”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 21 czerwca 2019 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 21 czerwiec 2019 16:00
Termin składania dokumentów: 21 czerwiec 2019 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2019-05-28 08:18:09)
Liczba odwiedzin: 1226542

design by fast4net