Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 10/2018 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Projekcji i Wydarzeń Filmowych Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 9 luty 2018
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- koordynowanie prac nad wydarzeniami filmowymi, kulturalnymi i edukacyjnymi realizowanymi w Narodowym Centrum Kultury Filmowej
- realizacja koncepcji i organizacja wydarzeń filmowych, festiwali, przeglądów i projekcji filmowych
- koordynowanie współpracy między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi
- rozwój inicjatyw upowszechniających kulturę (w tym przede wszystkim filmową) o lokalnym i ogólnopolskim wymiarze
- realizowanie pełnego procesu zarządczego – od etapu wniosku, przez realizację projektu, po jego rozliczenie

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu: filmoznawstwa, kulturoznawstwa, animacji kultury, zarządzania w kulturze, ekonomii, administracji, sztuki, produkcji filmowej
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach pracy
- doświadczenie w realizacji wydarzeń kulturalnych z zakresu filmu oraz festiwali filmowych, bądź kulturalnych
- wiedza z zakresu historii filmu
- znajomość regulacji krajowych i unijnych w zakresie realizacji projektów kulturalnych
- umiejętność planowania i wdrażania planu w życie
- umiejętność pracy w zespole
- wysokie umiejętności interpersonalne
- biegła znajomość języka angielskiego

Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe w branży filmowej, medialnej lub kulturalnej, w instytucji kultury

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 10 na stanowisko Specjalisty w Dziale Projekcji i Wydarzeń Filmowych Narodowego Centrum Kultury Filmowej”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 28 lutego 2018 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 28 luty 2018 16:00
Termin składania dokumentów: 28 luty 2018 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2018-02-09 12:46:11)
Liczba odwiedzin: 1202891

design by fast4net