Dane związane z prowadzeniem monitoringu wizyjnego Kompleksu EC1
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
 1. Administrator danych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi,
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3, tel. (42) 60-06-111, adres e-mail: biuro@ec1lodz.pl.
 1. Inspektor ochrony danych:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi, jest nim Paweł Kowalczyk, z którym można skontaktować się pisemnie lub telefonicznie: 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3, tel. (42) 60-06-111, adres e-mail: ido@ec1lodz.pl
 1. Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe w postaci wizerunku osób przebywających na Kompleksie EC1 rejestrowane przez system monitoringu wizyjnego są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na Kompleksie EC1. Monitoring nie rejestruje dźwięku;
 1. Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d oraz f RODO (jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej oraz jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub przez stronę trzecią).
 1. Okres przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez okres maksymalnie 3 miesięcy, to jest przez czas automatycznego zapisu nagrań z monitoringu wizyjnego. W uzasadnionych prawnie przypadkach (realizacja wniosku o zabezpieczenie nagrania w celach dowodowych), dane mogą być przetwarzane przez dłuższy okres czasu, nie dłużej jednak niż jest to niezbędne do wyjaśnienia sprawy związanej z bezpieczeństwem mienia i osób znajdujących się na Kompleksie EC1.
 1. Prawa:
Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawa te przysługują Pani/Panu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a ich realizacja nie może mieć negatywnego wpływu na prawa innych osób.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. (22) 531-03-00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe są udostępniane:
 • upoważnionym pracownikom EC1;
 • upoważnionym pracownikom podmiotu realizującego na Kompleksie EC1 usługi ochrony mienia i osób;
 • upoważnionym organom publicznym – na ich żądanie.
 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Nie dotyczy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-05-25 08:58:54)
Liczba odwiedzin: 256

design by fast4net