Dane związane z prowadzeniem koresponendcji
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
 1. Administrator danych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi,
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3, tel. (42) 60-06-111, adres e-mail: biuro@ec1lodz.pl.
 1. Inspektor ochrony danych:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi, jest nim Paweł Kowalczyk, z którym można skontaktować się pisemnie lub telefonicznie: 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3, tel. (42) 60-06-111, adres e-mail: ido@ec1lodz.pl
 1. Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wobec osób kierujących korespondencję do instytucji. Obowiązek ten wynika z nałożonych przepisami prawa powinności dotyczących załatwiania spraw i udzielania odpowiedzi.
 1. Podstawa prawna przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wobec osób kierujących korespondencję do instytucji, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Obowiązek ten wynika z nałożonych przepisami prawa powinności dotyczących załatwiania spraw i udzielania odpowiedzi.
 1. Okres przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją celu przetwarzania oraz warunkowane długością okresów przechowywania dokumentów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 1. Prawa:
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), uzupełnienia (art. 16 RODO), prawo żądania do ograniczenia ich przetwarzania, ale z wyłączeniem przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m. in. prawo to nie będzie przysługiwało w takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 2. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych (ze względu na brak przesłanek określonych w art. 20 RODO), prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c, a prawo usunięcia danych osobowych jest ograniczone tylko do tych danych, które nie są konieczne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 pkt b, d i e RODO, tj. do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzanie danych, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz do celów archiwalnych.
 3. Ponadto, w szczególnych przypadkach prawa, powyższe mogą być ograniczone, ze względu np. na wymogi prawne, m.in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości. Więcej informacji na temat przysługujących praw zawarto w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. (22) 531-03-00, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym załatwienia sprawy, z którą zwraca się osoba, której dane dotyczą.
 1. Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe są udostępniane:
 1. upoważnionym pracownikom;
 2. organom publicznym – na ich żądanie.
 3. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom właściwym do udzielenia odpowiedzi w zakresie przesyłanej korespondencji.
 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Nie dotyczy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-05-16 11:59:01)
Liczba odwiedzin: 245

design by fast4net