Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: EC1 Łódź-Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko: Administrator Systemu Teleinformatycznego
Data wprowadzenia: 26 wrzesień 2014
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- zapewnienie funkcjonowania sprzętu i oprogramowania serwerowni oraz sieci teleinformatycznych Centrum Nauki i Techniki oraz Centrum Sztuki Filmowej;
- optymalizacja wykorzystania serwerów pod kątem zasobowym i licencyjnym;
- diagnostyka i zapobieganie awariom sprzętu, zarządzanie kopiami zapasowymi;
- wsparcie techniczne ekspozycji;
- nadzór nad prowadzeniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego;
- planowanie i utrzymywanie odpowiedniego stanu materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych.

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: informatyka, elektronika;
- przynajmniej roczne doświadczenie w serwisowaniu sprzętu komputerowego;
- przynajmniej roczne doświadczenie w administrowaniu serwerami oraz sieciami teleinformatycznymi;
- zaawansowana znajomość systemów operacyjnych przeznaczonych dla serwerów;
- dobra znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją i zarządzaniem zasobami;
- doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu relacyjnymi bazami danych z rozszerzeniami obiektowymi;
- dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość języków skryptowych i programowania JavaScript, Python, Java, C++, C#;
- znajomość HTML;
- znajomość oprogramowania typu CMS, np. Joomla, Drupal;
- znajomość programów Nagios lub Zabbix.

Każda oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie;
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje;
- portfolio i bibliografia – jeśli wymagane;
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 2/2014 na stanowisko ……………… ”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:
EC1 Łódź-Miasto Kultury
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia 22 października 2014 roku
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez EC1 Łódź-Miasto Kultury (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora Naczelnego EC1 Łódź-Miasto Kultury Nr 16/2013 z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w EC1 Łódź-Miasto Kultury”.
Data ważności: 22 październik 2014 16:00
Termin składania dokumentów: 22 październik 2014 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2014-09-26 18:41:41)
Liczba odwiedzin: 1203319

design by fast4net