Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 6/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Dziale Kadr i Płac w wymiarze 1 etatu (WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT)
Data wprowadzenia: 26 styczeń 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- kompleksowe prowadzenie zagadnień z zakresu kadr i płac
- przygotowywanie sprawozdań, rozliczeń, raportów i zestawień kadrowo-płacowych
- administrowanie i rozliczanie urlopów, zwolnień lekarskich, umów cywilnoprawnych
- prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: prawo, administracja
- przynajmniej 3 letnie doświadczenie na podobnych stanowiskach pracy
- bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, kadr i płac, ubezpieczeń społecznych, zobowiązań podatkowych
- praktyczna wiedza z zakresu naliczania wynagrodzeń i rozliczania czasu pracy
- umiejętność planowania i rozliczania równoważnego czasu pracy
- znajomość programu Symfonia Kadry i Płace, Płatnik

Wymagania dodatkowe:
- szkolenia, studia podyplomowe w zakresie objętym powierzonymi zadaniami

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 6 na stanowisko Referenta/Specjalisty w Dziale Kadr i Płac”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 16 marca 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane. „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone. Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 16 marzec 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 16 marzec 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-01-26 15:33:14)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2017-02-15 10:09:59)
Liczba odwiedzin: 1215294

design by fast4net