Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 56/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Dziale Informatyki i Multimediów w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 4 grudzień 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- obsługa systemów informatycznych oraz multimedialnych
- nadzór nad prowadzeniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego posiadanych systemów oraz sprzętu
- współpraca z dostawcami sprzętu i oprogramowania
- przeprowadzanie testów i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
- udział w rozwijaniu posiadanych systemów
- przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji technicznej
- współpraca z komórkami wewnętrznymi w zakresie realizacji projektów informatycznych

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie średnie lub wyższe, preferowany kierunek: informatyka
- przynajmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe (przy wykształceniu średnim), lub dwuletnie (przy wykształceniu wyższym) na podobnym stanowisku pracy
- administrowanie systemami portalowymi
- znajomość systemów typu CMS
- umiejętność tworzenia procedur i dokumentacji technicznej
- znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z dokumentacji technicznej i współpracę z producentem sprzętu

Wymagania dodatkowe:
- znajomość procedur związanych z zamówieniami publicznymi

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 56 na stanowisko Referenta/Specjalisty w Dziale Informatyki i Multimediów”, należy składać osobiście w sekretariacie (I piętro) lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 15 grudnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 15 grudzień 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 15 grudzień 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-12-04 13:36:19)
Liczba odwiedzin: 1203264

design by fast4net