Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 55/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 30 listopad 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa występującego na obiekcie wraz z propozycjami działań organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie i usuwanie zagrożeń
- udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących inwestycji oraz zgłaszanie wniosków w zakresie bezpieczeństwa w tych założeniach i dokumentacji
- prowadzenie dokumentacji i rejestrów związanych z bezpieczeństwem na obiekcie
- nadzór i kontrola nad sposobem przechowywania i konwojem gotówki
- współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie obsługi i zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa wydarzeń organizowanych na terenie kompleksu
- realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów na terenie kompleksu

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe
- przynajmniej 8 letnie doświadczenie w służbach mundurowych, w tym na stanowiskach samodzielnych
- znajomość tematyki, a także branży związanej z systemem bezpieczeństwa
- bardzo dobra znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony osób i mienia

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 55 na stanowisko Specjalisty w Wydziale Bezpieczeństwa”, należy składać osobiście w sekretariacie (I piętro) lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 11 grudnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 11 grudzień 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 11 grudzień 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-11-30 14:56:48)
Liczba odwiedzin: 1203293

design by fast4net