Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 51/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Strategii i Koordynacji w Wydziale Rozwoju umowa o pracę na zastępstwo w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 6 listopad 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- rozliczanie otrzymanego dofinansowania, w tym również ze środków unijnych, zgodnie z wymaganymi dokumentami rozliczeniowymi; sporządzanie sprawozdań, raportów i innej dokumentacji sprawozdawczej w tym zakresie
- przygotowywanie oraz realizacja budżetów projektów i utrzymywanie kontroli nad kosztami
- dział w procedurach dotyczących udzielania zamówień publicznych, w tym przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania, udział w komisjach przetargowych
- przygotowywanie okresowych rozliczeń rzeczowo-finansowych oraz rozliczenia końcowego projektów
- sporządzanie sprawozdań, raportów, prezentacji związanych z realizacją zadań Wydziału Rozwoju
- współpraca z Urzędem Miasta Łodzi, innymi instytucjami i podmiotami w ramach realizacji zadań wynikających z projektów
- przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektów, w tym bieżącej korespondencji oraz jej odpowiednie przechowywanie

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowanie kierunki: finanse, rachunkowość, ekonomia
- przynajmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 letnie na stanowiskach związanych z rozliczaniem projektów współfinansowanych (prosimy zawrzeć w liście motywacyjnym informację na temat rodzaju, ilości oraz wartości rozliczanych projektów)
- znajomość regulacji krajowych i unijnych w zakresie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków europejskich
- znajomość ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych

Wymagania dodatkowe:
- studia podyplomowe, kursy w zakresie realizacji i rozliczania projektów unijnych oraz w zakresie rachunkowości
- obsługa programów wspomagających zarządzanie projektami (SL2014)

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 51 na stanowisko Specjalisty w Dziale Strategii i Koordynacji w Wydziale Rozwoju” należy składać osobiście w sekretariacie (I piętro) lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 22 listopada 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 22 listopad 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 22 listopad 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-11-06 13:08:43)
Liczba odwiedzin: 1215303

design by fast4net