Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 36/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista/Ekspert w Dziale Naukowo-Dydaktycznym (w zakresie programów edukacyjnych) Centrum Nauki i Techniki w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 21 lipiec 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- udział w tworzeniu i wdrażaniu programów szkoleniowych i edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki
- udział w procesie przygotowywania i prowadzenia rekrutacji na stanowiska animatorskie
- współpraca przy tworzeniu scenariuszy i realizacja zajęć edukacyjnych oraz popularyzatorskich
- współtworzenie koncepcji projektów edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki oraz udział w ich realizacji
- tworzenie budżetów działań oraz nadzór nad ich realizacją
- tworzenie i udział w projektach naukowych i badawczych prowadzonych w Centrum Nauki i Techniki

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie przynajmniej wyższe magisterskie, preferowane kierunki w zakresie nauk przyrodniczych
- minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie opracowywania i prowadzenia szkoleń, warsztatów, treningów o szeroko rozumianej tematyce edukacyjnej i popularyzacyjnej
- podstawowa wiedza z zakresu historii nauki, jej bieżącego stanu oraz perspektyw rozwoju
- znajomość środowiska edukacyjnego i naukowego
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- umiejętność tworzenia programów i realizowania warsztatów, szkoleń i treningów (m.in. w zakresie komunikacji naukowej, metody naukowej, aktywnych form pracy, relacji w grupach, budowania zespołów, animacji działań edukacyjnych itp.)
- wysoki poziom kultury osobistej, komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów ze zróżnicowanymi grupami odbiorców

Wymagania dodatkowe:
- kursy, szkolenia, studia podyplomowe, podwyższające kompetencje na stanowisku pracy, w tym psychologiczno-pedagogiczne
- doświadczenie zawodowe w instytucjach popularyzujących naukę, organizacjach pozarządowych z obszaru edukacji, harcerstwie, itp.
- kwalifikacje dydaktyczne do nauczania w szkołach, umiejętność prowadzenia zajęć doświadczalnych
- umiejętność tworzenia tekstów edukacyjnych i naukowych, pasja popularyzatorska
- obsługa systemów CMS
- znajomość języków państw ościennych

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 36 na stanowisko Specjalisty/Eksperta w Dziale Naukowo-Dydaktycznym”, należy składać osobiście w sekretariacie (I piętro) lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 14 sierpnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 14 sierpień 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 14 sierpień 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-07-21 11:38:23)
Liczba odwiedzin: 1215364

design by fast4net