Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 3/2021 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Opiekun ekspozycji w Dziale Obsługi Ekspozycji w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 27 kwiecień 2021
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- informowanie zwiedzających o tematyce i sposobie korzystania ze stanowisk ekspozycyjnych i innych elementów oferty
- oprowadzanie zwiedzających po strefach ekspozycji, wspomaganie zwiedzających w interakcji z ekspozycją
- reagowanie na sytuacje kryzysowe - uszkodzenia ekspozycji, sytuacje losowe
- bieżący nadzór nad ekspozycją - obsługa i monitorowanie prawidłowości działania urządzeń
- nadzorowanie zachowania bezpieczeństwa, porządku na terenie ekspozycji
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie przynajmniej średnie
- wysoki poziom kultury osobistej, komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów ze zróżnicowanymi grupami odbiorców
- umiejętność ciekawego i zrozumiałego przekazywania wiedzy o otaczającym świecie
- zainteresowanie naukami ścisłymi i przyrodniczymi, pasja popularyzatorska
- umiejętność pracy w zespole, samodzielność
- gotowość do pozyskania nowej, niezbędnej do pracy wiedzy i umiejętności
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane
- znajomość języków obcych
- doświadczenie w popularyzacji nauki i obsługi klienta
- kurs wychowawcy wypoczynku
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 3 na stanowisko Opiekuna ekspozycji w Dziale Obsługi Ekspozycji” należy składać osobiście
w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
 
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 20 maja 2021 roku
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi   Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy  w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 20 maj 2021 16:00
Termin składania dokumentów: 20 maj 2021 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2021-04-27 12:22:25)
Liczba odwiedzin: 1215348

design by fast4net