Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 31/2023 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 46 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy Referent lub Specjalista w Dziale Naukowo-Dydaktycznym w Centrum Nauki i Techniki w wymiarze 1 etatu.
Data wprowadzenia: 15 grudzień 2023
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • Tworzenie scenariuszy, przygotowywanie i realizacja laboratoryjnych zajęć edukacyjnych oraz popularyzatorskich;
 • Prowadzenie zajęć w ramach oferty Działu, w tym oprowadzania, zajęć audytoryjnych, warsztatowych itp.;
 • Tworzenie koncepcji projektów edukacyjnych, przygotowywanie dokumentacji, udział w aplikowaniu, realizacja projektów, nadzór nad ich realizacją i rozliczanie;
 • Opracowywanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych;
 • Współtworzenie budżetów działań i nadzór nad ich realizacją;
 • Udział w pracach komisji przetargowych związanych z powierzonymi zadaniami;
 • Współorganizowanie i udział w działalności Działu Naukowo-Dydaktycznego Centrum Nauki i Techniki.
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
 • Wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub przyrodniczych;
 • Doświadczenie w tworzeniu i realizacji zajęć dydaktycznych lub popularno-naukowych;
 • Znajomość nadrzędnych celów edukacji oraz wymagań podstawy programowej ze swojej dziedziny wykształcenia (na poziomie szkoły podstawowej lub średniej);
 • Doskonałe posługiwanie się językiem polskim;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym co najmniej na podstawową komunikację i czytanie tekstów ze zrozumieniem;
 • Posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym na potrzeby zajęć edukacyjnych;
 • Umiejętność wykorzystywania komputera i innych współczesnych pomocy dydaktycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć;
 • Pasja popularyzatora nauki;
 • Wysoki poziom kultury osobistej;
 • Umiejętność otwartej współpracy w różnorodnym zespole;
 • Komunikatywność, empatia;
 • Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów.
 
Wymagania dodatkowe/mile widziane:
 
 • Studia podyplomowe i kursy związane z w/w zadaniami;
 • Doświadczenie w pracy w instytucjach popularyzujących naukę, organizacjach pozarządowych z obszaru edukacji, harcerstwie itp.;
 • Prowadzenie lub udział w pracach kół naukowych;
 • Kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do nauczania;
 • Uprawnienia wychowawcy kolonijnego, kurs kierownika wypoczynku;
 • Znajomość języków państw ościennych, w szczególności języka ukraińskiego (w zakresie niezbędnym do komunikacji i prowadzenia zajęć);
 • Umiejętność tworzenia materiałów graficznych i prezentacji multimedialnych;
 • Umiejętność pracy ze sprzętem audio-video (nagrania, montaż, obróbka);
 • Umiejętność kierowania uwagą i angażowania grupy.
 
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie i pewne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w instytucji publicznej;
 • pracę w nowoczesnej i prestiżowej przestrzeni EC1;
 • aktywność  w nowoczesnych salach i laboratoriach w instytucji nastawionej na promocję nauki;
 • możliwość realizowania ambitnych przedsięwzięć;
 • dodatek stażowy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • nagrody jubileuszowe;
 • dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych;
 • pakiet socjalny w ramach ZFŚS, w tym: dofinansowanie karty sportowej; dofinansowanie wypoczynku; dofinansowanie wakacji dzieci;
 • dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
- cv lub
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Oferty można składać w terminie do dnia: 14.01.2024 roku jedną z poniższych dróg:
W temacie wiadomości proszę wpisać: „Nabór nr 31 na stanowisko Referenta lub Specjalisty w Dziale Naukowo-Dydaktycznym w Centrum Nauki i Techniki”.
W treści maila proszę o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000). 
 
 • Papierowo w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór nr 31 na stanowisko Referenta lub Specjalisty w Dziale Naukowo-Dydaktycznym w Centrum Nauki i Techniki”.”,
  • osobiście w sekretariacie,
  • listownie.
Adres składania dokumentów:
„EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
 
„EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
 
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 14 styczeń 2024 16:00
Termin składania dokumentów: 14 styczeń 2024 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2023-12-15 11:48:22)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2023-12-18 10:13:06)
Liczba odwiedzin: 1202674

design by fast4net