Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 3/ 2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Edukacji Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 24 styczeń 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

- organizowanie i prowadzenie wydarzeń edukacyjnych o lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym wymiarze
- opracowywanie harmonogramu projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych związanych z działalnością edukacyjną Narodowego Centrum Kultury Filmowej oraz ich realizacja
- przygotowywanie oraz realizacja budżetów projektów i utrzymywanie kontroli nad kosztami
- przygotowywanie okresowych rozliczeń rzeczowo-finansowych oraz rozliczenia końcowego projektów
- utrzymywanie stałych kontaktów z otoczeniem projektów, przeprowadzanie okresowych spotkań w celu zapewnienia odpowiedniej współpracy
- opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów naukowych i popularyzatorskich
- tworzenie i redagowanie materiałów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym
- udział w procedurach dotyczących udzielania zamówień publicznych

Wymagania niezbędne/konieczne:

- wykształcenie wyższe magisterskie
- przynajmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej roczne na stanowisku związanym z koordynacją lub realizacją projektów (prosimy opisać w liście motywacyjnym realizowane projekty i wskazać ich wartość)
- znajomość regulacji krajowych i unijnych w zakresie realizacji projektów kulturalnych
- doświadczenie w organizacji wydarzeń edukacyjnych z zakresu filmu
- doświadczenie w realizacji przedsięwzięć filmowych
- biegła znajomość języka angielskiego

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 3 na stanowisko Specjalisty w Dziale Edukacji Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 7 lutego 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane. „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone. Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 7 luty 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 7 luty 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-01-24 15:27:59)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2017-01-24 15:28:02)
Liczba odwiedzin: 1203289

design by fast4net