Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 27/2018 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Dziale Inwestycji w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 28 listopad 2018
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- wsparcie inspektora nadzoru w koordynowaniu działań nadzoru inwestorskiego w procesie realizacji prac projektowych i budowlanych wykonawców w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych/instalacyjnych oraz urządzeń obsługujących te sieci i instalacje
- uczestnictwo w opracowaniu programów funkcjonalno-użytkowych, opiniowanie tych programów wykonanych przez podmioty zewnętrzne, opiniowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej inwestycji budowlanych
- monitorowanie postępu prac wykonawców oraz odzwierciedlenie stanu postępu robót w dokumentach związanych z dokonywanymi płatnościami inwestora
- udział w odbiorach technicznych wraz ze spisaniem protokołów odbiorów technicznych i końcowych oraz wyodrębnieniem listy usterek koniecznych do usunięcia w ramach robót realizowanych przez wykonawców
- kontrola i dbałość o realizację inwestycji budowlanych zgodnie z ustalonym podziałem prac na zadania
- prowadzenie korespondencji z wykonawcami, archiwizowanie, rejestrowanie dokumentacji
- przejęcie i archiwizacja wszelkich certyfikatów i deklaracji zgodności oraz protokołów badań i sprawdzeń

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe techniczne - branża elektryczna, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna
- przynajmniej roczne doświadczenie na stanowiskach związanych z eksploatacją i obsługą obiektów (inżynier budowy)
- znajomość systemów kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, sygnalizacji włamania i napadu, systemów pożarowych w zakresie podstaw projektowania, wbudowania i montażu oraz odbiorów i eksploatacji, w tym serwisów
- znajomość przepisów prawa związanych z realizacją inwestycji
- umiejętność czytania dokumentacji technicznej
- znajomość programów Autocad, Norma

Wymagania dodatkowe:
- znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację z zagranicznymi firmami serwisowymi
- uprawnienia SEP
- uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) *
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 27 na stanowisko Referenta/Specjalisty w Dziale Inwestycji”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 30 grudnia 2018 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 30 grudzień 2018 16:00
Termin składania dokumentów: 30 grudzień 2018 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2018-11-28 14:31:04)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2018-11-30 13:32:45)
Liczba odwiedzin: 1189525

design by fast4net