Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 23/2018 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 27 wrzesień 2018
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- organizowanie i obsługa postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych
- sporządzanie dokumentów koniecznych do wszczęcia postępowań o udzielanie zamówień publicznych
- sporządzanie projektów ogłoszeń i/lub projektów zaproszeń do udziału w postępowaniach
- wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych związanych z potrzebą zapewnienia prawidłowego i sprawnego toku prowadzonych postępowań, w tym dokonywanie oceny kwalifikacji planowanych i wykonywanych czynności prawnych oraz zamierzonych działań gospodarczych po kątem stosowania do nich przepisów o zamówieniach publicznych a także wyboru i prowadzenia określonego rodzaju postępowania

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia
- co najmniej 3 letni staż pracy związany z wykonywaniem obowiązków dot. zamówień publicznych, w tym staż w jednostkach sektora finansów publicznych
- bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych i finansów publicznych

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) *

* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 23 na stanowisko Specjalisty w Dziale Zamówień Publicznych”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 15 listopada 2018 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 15 listopad 2018 16:00
Termin składania dokumentów: 15 listopad 2018 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2018-09-27 14:49:25)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2018-10-18 14:55:27)
Liczba odwiedzin: 1215328

design by fast4net