Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 2/2021 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Dziale Edukacji Filmowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 11 marzec 2021
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- udział w programowaniu i realizacji projektów edukacyjnych finansowanych w ramach działalności bieżącej oraz współfinansowanych ze środków zewnętrznych
- udział w realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich związanych z powstawaniem i wyposażaniem przestrzeni edukacyjnych i wystawienniczych a także programowaniem przyszłej działalności
- sporządzanie dokumentacji do wszczęcia postępowań o udzielanie zamówień publicznych w odniesieniu do prowadzonych prac, monitorowanie realizowania umów z podmiotami zewnętrznymi, udział w procedurach odbiorowych
- współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, uczelniami wyższymi, centrami nauki, muzeami, w szczególności przy realizacji projektów edukacyjnych w zakresie niezbędnym do utrzymania stałej, wysokiej jakości merytorycznej ekspozycji

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie - preferowane z zakresu nauk humanistycznych - filmoznawstwa, kulturoznawstwa, animacji kultury, edukacji kulturalnej bądź artystycznych - w obszarze filmu, fotografii
- na stanowisko Specjalisty wymagane jest przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe
- znajomość zagadnień związanych z ustawą Prawo zamówień publicznych

Wymagania dodatkowe:
- działalność lub realizacja projektów w sektorze kultury, edukacji i animacji kulturalnej bądź mediów, produkcji filmowej/TV
- znajomość techniki filmowej lub zainteresowania w zakresie realizacji utworów multimedialnych
- umiejętność obsługi sprzętu fotograficznego, filmowego, audio-video
- znajomość narzędzi i technologii multimedialnych


„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*

Oferta kandydata musi zawierać:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **

* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 2 na stanowisko Referenta/Specjalisty w Dziale Edukacji Filmowej” należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 5 kwietnia 2021 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 5 kwiecień 2021 16:00
Termin składania dokumentów: 5 kwiecień 2021 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2021-03-11 11:53:54)
Liczba odwiedzin: 1203280

design by fast4net