Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 16/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Informatyki i Multimediów w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 30 marzec 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- zarządzanie/administracja systemami serwerowymi, siecią LAN
- dbałość o bezpieczeństwo systemów informatycznych
- rozwiązywanie problemów związanych z infrastrukturą serwerową a także diagnostyka i naprawa awarii
- zapewnienie prawidłowej eksploatacji użytkowanego sprzętu teleinformatycznego
- współpraca z dostawcami sprzętu i oprogramowania, monitorowanie funkcjonowania usług
- planowanie rozwoju pozostających pod opieką systemów teleinformatycznych
- testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych
- nadzorowanie prowadzenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu teleinformatycznego

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: informatyka, elektronika
- 2 letnie doświadczenie zawodowe, w tym przynajmniej roczne na podobnym stanowisku pracy
- bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu sieci LAN/WAN/WLAN
- dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci
- znajomość systemów GNU/Linux na poziomie administracyjnym
- zaawansowana znajomość systemu Windows 7 i późniejszych oraz wersji Windows Server
- znajomość języków skryptowych np. Python
- umiejętność tworzenia procedur i dokumentacji technicznej
- znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z dokumentacji technicznej i współpracę z producentem sprzętu

Wymagania dodatkowe:
- dobra znajomość baz danych PostgreSQL, MySQL
- znajomość HTML
- znajomość oprogramowania typu CMS, np. Joomla, Drupal
- znajomość technologii VoIP

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 16 na stanowisko Specjalisty w Dziale Informatyki i Multimediów”, należy składać osobiście w sekretariacie (I piętro) lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 10 kwietnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 10 kwiecień 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 10 kwiecień 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-03-30 15:42:12)
Liczba odwiedzin: 1215376

design by fast4net