Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 15/2018 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 13 kwiecień 2018
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- księgowanie operacji gospodarczych (faktury zakupu i sprzedaży, wyciągi bankowe)
- bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach księgowych
- sporządzanie sprawozdań do GUS i innych instytucji
- monitorowanie realizacji planów finansowych

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy
- znajomość przepisów dotyczących rachunkowości, przepisów podatkowych, ustawy o finansach publicznych
- dobra znajomość programu MS Excel
- samodzielność, komunikatywność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy

Wymagania dodatkowe:
- ukończone kursy zawodowe z zakresu rachunkowości
- doświadczenie w rozliczaniu dotacji podmiotowych, dotacji celowych oraz środków z Unii Europejskiej
- znajomość programu księgowego Symfonia FK
- obsługa programów ERP

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 15 na stanowisko Specjalisty w Wydziale Finansowo-Księgowym”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 12 maja 2018 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 12 maj 2018 24:00
Termin składania dokumentów: 12 maj 2018 24:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2018-04-13 13:52:20)
Liczba odwiedzin: 1203287

design by fast4net