Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 15/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Dziale Administracji i Zakupów w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 8 marzec 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- przygotowywanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych (opisy przedmiotu zamówienia, opisy warunków udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, istotne postanowienia umowy)
- weryfikowanie wniosków o przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego składanych przez komórki organizacyjne w zakresie poprawności formalno-prawnej oraz kompletności
- przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień w kwocie do 30 000 euro
- udział w pracach komisji przetargowych
- prowadzenie rejestru umów, porozumień i ugód
- prowadzenie dialogów technicznych
- udzielanie pomocy pracownikom w zakresie opracowywania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań, w szczególności sprawdzanie ich zgodności z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi
- przygotowywanie projektów umów i pism do wykonawców oraz dokumentów związanych w realizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
- przygotowywanie rekomendacji dotyczącej wyboru oferty najkorzystniejszej, prowadzenie negocjacji z wykonawcami

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie
- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansów publicznych
- bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych i przepisów wykonawczych, finansów publicznych a także dyscypliny finansów publicznych
- znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym

Wymagania dodatkowe:
- ukończone szkolenia, kursy, seminaria, warsztaty lub praktyki zawodowe w zakresie zamówień publicznych
- przynajmniej roczny staż pracy na stanowisku realizującym procedury udzielania zamówień publicznych
- obsługa programu JIRA i CONFLUENCE
- znajomość orzeczeń i literatury z zakresu zamówień publicznych

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 15 na stanowisko Referenta/Specjalisty w Dziale Administracji i Zakupów”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 22 marca 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane. „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 22 marzec 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 22 marzec 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-03-08 14:43:15)
Liczba odwiedzin: 1203268

design by fast4net