Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 14/2018 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Dziale Projekcji i Wydarzeń Filmowych (do spraw nowych mediów) Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 12 kwiecień 2018
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- współtworzenie i realizacja strategii komunikacji Narodowego Centrum Kultury Filmowej oraz projektu „Łódź Miasto Filmu UNESCO” w mediach społecznościowych
- kreowanie wizerunku Narodowego Centrum Kultury Filmowej i Łodzi Miasta Filmu UNESCO w mediach społecznościowych
- tworzenie, moderowanie i monitorowanie treści w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) w języku polskim i angielskim
- zarządzanie zakupem reklam i prowadzeniem płatnych działań promocyjnych w mediach społecznościowych
- bieżąca administracja stronami www: nckf.pl oraz lodzcityoffilm.pl

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu filologii, kultury, dyplomacji bądź ostatnie lata wskazanych kierunków
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie związane z prowadzeniem komunikacji w mediach społecznościowych na rzecz instytucji lub organizacji (prosimy zawrzeć w liście motywacyjnym przykłady realizowanych działań, np. linki do prowadzonych profili)
- praktyczne umiejętności poruszania się w świecie nowych mediów: znajomość sposobów publikacji w sieci internetowej, narzędzi edytorskich, publikowania w specjalistycznych portalach społecznościowych
- orientacja w aktualnych trendach z zakresu komunikacji marketingowej w mediach społecznościowych
- wiedza z zakresu planowania i realizacji płatnych kampanii w mediach społecznościowych
- praktyczna znajomość internetowych narzędzi do analizy statystyk serwisów WWW a także monitoringu Internetu i mediów (Google Analytics, Brand24)
- biegła znajomość języka angielskiego
- doskonała znajomość gramatyki, ortografii i interpunkcji języka polskiego i angielskiego
- umiejętność sporządzania bieżących tłumaczeń a także krótkich form tekstowych

Wymagania dodatkowe:
- zainteresowanie wydarzeniami kulturalnymi, w tym w szczególności z zakresu kultury filmowej
- wysokie umiejętności interpersonalne w zakresie komunikacji w Internecie
- umiejętność szybkiego reagowania na pojawiające się wyzwania komunikacyjne

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 14 na stanowisko Referenta/Specjalisty w Dziale Projekcji i Wydarzeń Filmowych Narodowego Centrum Kultury Filmowej”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:

„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 6 czerwca 2018 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 6 czerwiec 2018 16:00
Termin składania dokumentów: 6 czerwiec 2018 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2018-04-12 11:13:31)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2018-05-08 11:27:34)
Liczba odwiedzin: 1203422

design by fast4net