Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 12/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Informatyki i Multimediów w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 17 luty 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- obsługa systemów multimedialnych oraz nagłośnieniowych, również podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych
- monitorowanie bezpieczeństwa systemów informatycznych
- rozwiązywanie problemów z infrastrukturą IT, diagnostyka i naprawa awarii
- zapewnienie prawidłowej eksploatacji użytkowanego sprzętu teleinformatycznego
- współpraca z dostawcami sprzętu i oprogramowania, monitorowanie wykonywania usług
- planowanie rozwoju pozostających pod opieką systemów teleinformatycznych
- przeprowadzanie testów i wdrożeń nowych rozwiązań technicznych
- nadzór nad prowadzeniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu teleinformatycznego

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe lub średnie
- przynajmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy
- znajomość obsługi cyfrowych konsolet i sieci audio (Dante, Optocore itp.)
- doświadczenie w konfiguracji i łączeniu analogowo-cyfrowych systemów audio-video
- znajomość obsługi systemów nagłośnieniowych, estradowych (wymagane doświadczenie)
- znajomość protokołu DANTE
- znajomość zagadnień z zakresu sieci LAN/WAN
- dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci
- zaawansowana znajomość systemu Windows XP i późniejszych oraz wersji Windows Server
- umiejętność tworzenia procedur i dokumentacji
- znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z dokumentacji technicznej i współpracę z producentem sprzętu

Wymagania dodatkowe:
- znajomość procedur związanych z zamówieniami publicznymi

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 12 na stanowisko Specjalisty w Dziale Informatyki i Multimediów”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 27 lutego 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane. „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 27 luty 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 27 luty 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-02-20 08:22:22)
Liczba odwiedzin: 1215388

design by fast4net