Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 1/2024 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 46 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy Specjalista w Wydziale Kadr i Płac w wymiarze 1 etatu.
Data wprowadzenia: 4 styczeń 2024
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • Prowadzenie spraw pracowniczych w oparciu o obowiązujące przepisy;
 • Kompleksowa obsługa pracowników w obszarze kadrowo-płacowym w programie ENOVA365;
 • Sporządzanie list płac i naliczanie wynagrodzeń;
 • Ustalanie prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w tym: naliczanie i prowadzenie dokumentacji zasiłków: chorobowych, opiekuńczych, związanych z rodzicielstwem;
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;
 • Przygotowywanie przelewów z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych, ZFŚS;
 • Sporządzanie dokumentów, sprawozdań i deklaracji ZUS, PIT, GUS, PFRON, TFI PZU SA;
 • Obsługa PUE ZUS oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • Sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę do wykonania przelewów składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wpłat PFRON, wpłat na ubezpieczenie grupowe, wpłat na PPK oraz przekazywanie informacji do Wydziału Finansowo – Księgowego;
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;
 • Sporządzanie i przekazywanie rocznych deklaracji oraz rozliczeń podatkowych.
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze płac na samodzielnym stanowisku;
 • Dobra znajomość zasad naliczania wynagrodzeń (z uwzględnieniem różnych składników płacowych);
 • Znajomość przepisów dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Praktyczna znajomość programu ENOVA365;
 • Umiejętność obsługi arkusza Excela na poziomie średniozaawansowanym;
 • Wysoki poziom kultury osobistej
 • Sumienność, terminowość, dokładność;
 • Dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność i dyskrecja;
 • Umiejętność otwartej współpracy w różnorodnym zespole.
 
 
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie i pewne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w instytucji kultury;
 • pracę w nowoczesnej i prestiżowej przestrzeni EC1;
 • dodatek stażowy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • nagrody jubileuszowe;
 • dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych;
 • pakiet socjalny w ramach ZFŚS, w tym: dofinansowanie karty sportowej; dofinansowanie wypoczynku; dofinansowanie wakacji dzieci;
 • dofinansowanie szkoleń i kursów;
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
- cv lub
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania

 
Oferty można składać w terminie do dnia: 04.02.2024 roku jedną z poniższych dróg:
W temacie wiadomości proszę wpisać: „Nabór nr 1 na stanowisko Specjalisty w Wydziale Kadr i Płac”.
W treści maila proszę o złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000). 
 
 • Papierowo w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór nr 1 na stanowisko Specjalisty w Wydziale Kadr i Płac.”,
  • osobiście w sekretariacie,
  • listownie.
Adres składania dokumentów:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
 
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
 
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 4 luty 2024 16:00
Termin składania dokumentów: 4 luty 2024 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2024-01-04 12:57:12)
Liczba odwiedzin: 1202670

design by fast4net