Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 1/2022 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Wydziale Łódź Film Commission w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 26 styczeń 2022
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- prowadzenie i rozwój projektu „Szlak Łodzi Miasta Filmu UNESCO” - przygotowywanie treści, pozyskiwanie licencji, współpraca w zakresie promocji szlaku, współpraca z partnerami szlaku, przygotowanie  znakowania szlaku w terenie
- organizowanie wydarzeń branżowych: warsztatów, spotkań, szkoleń dla producentów filmowych i innych specjalistów
- udział w pracach Łódzkiego Funduszu Filmowego - analiza składanych do funduszu dokumentów
- przygotowywanie analiz, sprawozdań, raportów dot. realizowanych zadań oraz przemysłu audiowizualnego
- przygotowywanie udziału  w targach i wydarzeniach branżowych w kraju i zagranicą
- udzielenie kompleksowego wsparcia produkcjom filmowym i telewizyjnym od pierwszego kontaktu do zamknięcia produkcji, w tym pomoc w wyszukiwaniu lokalizacji zdjęciowych, w kontaktach z właścicielami obiektów, w sprawnym uzyskiwaniu wszelkiego typu pozwoleń
- przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych, konkursowych związanych z realizacją powierzonych zadań oraz monitorowanie ich przebiegu
- opracowywanie i nadzór nad dystrybuowaniem materiałów promocyjnych a także monitorowanie stanu tych materiałów
 
Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu nauk ekonomicznych lub humanistycznych, preferowane kierunki: prawo, ekonomia, socjologia, produkcja filmowa
- przynajmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, w tym roczne na podobnym stanowisku
- doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych
- znajomość regulacji krajowych i unijnych w zakresie wspierania twórczości filmowej i innej działalności w dziedzinie kinematografii oraz realizacji wydarzeń kulturalnych,
- znajomość zagadnień z zakresu produkcji filmowej
- biegła znajomość języka angielskiego
 
Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w przygotowywaniu ofert sponsorskich, w planowaniu i realizacji kampanii promocyjnych, obsłudze stron internetowych i mediów społecznościowych
- umiejętność organizacji spotkań tematycznych, warsztatów
- doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków na finansowanie projektów, zadań związanych z wykonywaną pracą
- znajomość narzędzi informatycznych do planowania i projektowania
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*
 
Oferta kandydata musi zawierać:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **
 
* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania
 
Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 1 na stanowisko Specjalisty w Wydziale Łódź Film Commission należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 18 lutego 2022 roku
 
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu).
Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 18 luty 2022 16:00
Termin składania dokumentów: 18 luty 2022 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2022-01-26 10:00:34)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2022-01-26 10:00:38)
Liczba odwiedzin: 1215358

design by fast4net