Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 1/2021 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Specjalista w Dziale Wystaw i Zbiorów Narodowego Centrum Kultury Filmowej w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 2 luty 2021
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- wsparcie w kierowaniu wskazanymi projektami wystawienniczymi i upowszechniającymi kulturę
- udział w tworzeniu planów i harmonogramów projektów, określaniu potrzebnych zasobów do ich realizacji
- monitorowanie wydatkowania środków z budżetów projektów, sprawdzanie i opisywanie faktur i rachunków
- przygotowywanie okresowych rozliczeń rzeczowo-finansowych projektów
- koordynowanie prac zespołów projektowych, współpraca z komórkami organizacyjnymi w ramach realizacji zadań wynikających z projektów
- przygotowywanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, sprawozdań i korespondencji związanej z realizacją projektów, dbanie o ich należyty obieg
- udział w procedurach udzielania zamówień publicznych i w innych procesach zakupowych, w tym przygotowywanie właściwej dokumentacji

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowanie kierunki: finanse, rachunkowość, ekonomia, administracja
- przynajmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 letnie na stanowiskach związanych
z prowadzeniem i rozliczaniem projektów (prosimy zawrzeć w składanej dokumentacji informację na temat rodzaju, ilości oraz wartości realizowanych bądź rozliczanych projektów)
- znajomość regulacji krajowych i unijnych w zakresie realizacji i rozliczania projektów, w tym współfinansowanych ze środków europejskich
- znajomość ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych

Wymagania dodatkowe:
- znajomość́ specyfiki realizacji projektów z zakresu kultury
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi stwierdza, że do wykonywania pracy określonej w niniejszym ogłoszeniu jak również na oferowanym stanowisku pracy - niezbędne jest posiadanie wskazanego w tym ogłoszeniu wykształcenia a także kwalifikacji zawodowych.*

Oferta kandydata musi zawierać:
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w tym oświadczenie dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia**
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) a także Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000) **

* zamieszczane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku
**druki do pobrania

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 1 na stanowisko Specjalisty w Dziale Wystaw i Zbiorów” należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres do korespondencji:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Tuwima 46
w terminie do dnia: 18 marca 2021 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 31/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 18 marzec 2021 16:00
Termin składania dokumentów: 18 marzec 2021 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2021-02-02 14:42:26)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2021-02-18 07:49:09)
Liczba odwiedzin: 1215338

design by fast4net