Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 1/2018 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Referent/Specjalista w Dziale Administracji w wymiarze 1 etatu
Data wprowadzenia: 5 styczeń 2018
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- zorganizowanie i prowadzenie gospodarki magazynowej
- prowadzenie magazynów i nadzór w zakresie prawidłowego przechowywania towarów i prowadzenia dokumentacji przychodowo-rozchodowej
- zarządzanie majątkiem ruchomym (ewidencja, inwentaryzacja, umowne przejmowanie i przekazywanie składników majątkowych, zlecanie napraw i konserwacji)
- administrowanie nieruchomościami i mieniem ruchomym należącymi do Instytucji, przechowywanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości
- prowadzenie centralnego repozytorium umów, porozumień i ugód i innych dokumentów
- zapewnienie jednorodnych dla całej Instytucji dostaw towarów i usług i robót budowlanych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
- koordynacja zakupów, opracowywanie planów zakupów, serwis i zakup wyposażenia oraz nadzór nad jego rozdysponowaniem
- zarządzanie udostępnianiem pokoi gościnnych na terenie kompleksu
- zapewnienie transportu i obsługi technicznej samochodów służbowych
- organizacja wyposażenia miejsc pracy
- prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej
- organizacja prac w zakresie zachowania porządku i czystości na terenie kompleksu

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie
- co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (preferowane w instytucjach finansów publicznych) na stanowiskach związanych z logistyką i administracją
- bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dyscyplinie finansów publicznych, ustawy o rachunkowości (w zakresie gospodarki magazynowej)
- znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym

Wymagania dodatkowe:
- ukończone szkolenia, kursy, seminaria, warsztaty lub praktyki zawodowe w zakresie gospodarki magazynowej i administracji mieniem ruchomym i nieruchomościami
- obsługa programu JIRA i CONFLUENCE, Symfonia – handel

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 1 na stanowisko Referenta/Specjalisty w Dziale Administracji”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 31 stycznia 2018 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone.
Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 31 styczeń 2018 16:00
Termin składania dokumentów: 31 styczeń 2018 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2018-01-05 11:40:26)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2018-01-19 15:42:46)
Liczba odwiedzin: 1203309

design by fast4net