Nabór na wolne stanowiska pracy
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Tytuł ogłoszenia: 1/2017 „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Targowa 1/3 ogłasza nabór kandydatów do pracy na następujące stanowisko pracy: Kierownik Działu Zadań Komercyjnych i Wydarzeń w wymiarze 1 etatu (WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT)
Data wprowadzenia: 20 styczeń 2017
Treść ogłoszenia: Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
- planowanie procedur oraz koordynowanie czynności w zakresie sposobu zagospodarowania i wynajmu powierzchni komercyjnych w poszczególnych kompleksach budynków
- nadzorowanie i koordynowanie działań komercyjnych na terenie kompleksu EC1
- projektowanie i organizowanie wydarzeń artystycznych, imprez kulturalnych, rozrywkowych, a także innych, zleconych, w przestrzeni kompleksu EC1
- negocjowanie warunków sprzedaży powierzchni w zakresie krótkoterminowym (imprezy, konferencje) a także długoterminowym (restauracje, kluby, przestrzeń reklamowa, lokale usługowe)
- nadzorowanie realizacji umów sprzedaży powierzchni komercyjnych
- prowadzenie przedsięwzięć w zakresie wynajmu, dzierżawy lub innych form udostępniania składników majątku ruchomego i nieruchomego, oraz praw i wartości niematerialnych
- pozyskiwanie sponsorów i partnerów biznesowych

Wymagania niezbędne/konieczne:
- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki ekonomia, prawo, administracja
- przynajmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zagadnień objętych powierzonymi zadaniami, w tym co najmniej 2 letnie na stanowiskach kierowniczych bądź 4 letnie na stanowiskach samodzielnych
- biegła znajomość języka angielskiego

Oferta kandydata musi zawierać:
- CV wraz z listem motywacyjnym podpisane odręcznie
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
- kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy i/lub kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późn. zm.*).
* Druki do pobrania.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 1 na stanowisko Kierownika Działu Zadań Komercyjnych i Wydarzeń”, należy składać osobiście w sekretariacie lub przesyłać na adres:
„EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi
90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3
w terminie do dnia: 16 marca 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi (datę wpływu). Dokumenty doręczone po wskazanym terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane. „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostają zniszczone. Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Dyrektora “EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi Nr 32/2016 z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi.
Data ważności: 16 marzec 2017 16:00
Termin składania dokumentów: 16 marzec 2017 16:00
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Paweł Kowalczyk (2017-01-20 13:37:44)
Informację zmodyfikował(a): Paweł Kowalczyk (2017-02-15 10:09:30)
Liczba odwiedzin: 1215362

design by fast4net